O Presidén de CHA, José Luis Soro, logra importans compromises ta que se cusire l’autuazión d’o Gubierno d’Aragón e de l’Estato debán de l’inclumplimiento sistematico d’a Lei de Luengas e a sicutaizón concreta d’albandone en a que se troba l’aragonés.

El President de CHA, José Luis Soro, aconsegueix importants compromisos perquè es vigili l’actuació del Govern d’Aragó i de l’estatal davant l’incompliment sistemàtic de la Llei de Llengües i la situació concreta d’abandó en què es troba l’aragonès.

El Presidente de CHA, José Luis Soro, logra importantes compromisos para que se vigile la actuación del Gobierno de Aragón y del estatal ante el incumplimiento sistemático de la Ley de Lenguas y la situación concreta de abandono en la que se encuentra el aragonés.

CHA logra que europarlamentaires e o Secretariato d’a Carta Europeya d’as Luengas Rechionals u Minoritarias d’o Consello d’Europa, desarrollen azions en esfensa d’as luengas d’Aragón. José Luis Soro, Presidén de CHA, amuestra ra suya satisfazión por os compromises alcanzatos dimpués de comparexer en Estrasburgo debán de l’Intergrupo d’o Parlamento Europeyo ta ras Minorías Tradizionals, Comunidaz Nazionals e Luengas e mantener una reunión con Alexey Kozhemyakov, Chefe d’o Secretariato d’a Carta Europeya.

Os europarlamentarios/as s’han comprometito con CHA á lebar á cabo dos azions. D’un costato, enfilar-sen por escrito á o Gubierno estatal e á o Gubierno d’Aragón ta trasmitir a suya procupazión sobre l’autual situazión d’as luengas minoritarias d’Aragón. D’atro costato, tresladarán o problema á ra Comisión Europeya por meyo d’una pregunta parlamentaria.

Por a suya parti, o Chefe d’o Secretariato d’a Carta Europeya d’as Luengas Minoritarias, Alexey Kozhemyakov, ha agradexito a reunión con os representans de Chunta Aragonesista (en la que li s’han tresladato os zaguers esdebenimientos, y en concreto a demisión d’o Presidén e Bizepresidenta d’o Consello Superior d’as luengas d’Aragón) ya que lis proporziona una informazión de primera man que se ferá serbir ta ra elaborazión d’o prosimo informe internazional sobre as luengas minoritarias en Europa. Antimás, s’ha embrecato a seguir iste tema drento d’a faina que reyalizan de bichilanzia d’o cumplimiento d’a Carta Europeya.

José Luis Soro (CHA) con François Alfonsi (Presidén de l’Intergrupo de luengas minoritarias d’o Parlamento Europeyo).

Á penar de que esiste una Lei de Luengas aprebata por as Cortes d’Aragón, “ni l’anterior gubierno d’o PSOE-PAR ni l’autual han feito cosa por reconoxer, endizcar e conserbar o catalán e l’aragonés como luengas d’Aragón” –esplanica José Luis Soro, Presidén de CHA.

Dende CHA beyemos con muita procupazión o que ye alcurrindo e más encara con os plans de Rudi e Biel ta amagar más si cape a reyalidá trilingüe d’Aragón. “Son dixando que l’aragonés desaparixca”. Ta CHA no solo yen dispreziando a qui charra en aragonés u en catalán, ye que antimás son incumplindo con a Lei de Luengas e con a Carta Europeya d’as Luengas, asumita por o Gubierno estatal.

Entre os prenzipals incumplimientos con a Lei de Luengas destacan:

– Retraso en a creyazión de l’organo almenistratibo ta l’aplicazión d’a Lei.

– Retraso en a delimitazión d’as zonas d’uso d’as luengas ta l’aplicazión d’a Lei en funzión d’as nezesidaz lingüisticas.

– Incumplimiento en lo que se refiere á ra creyazión de l’Academia d’a Luenga Aragonesa e l’Academia Aragonesa d’o Catalán ta establexer as normas d’uso que premitan que se perpetuguen.

– L’Almenistrazión no ye guarenziando ro uso d’as distintas luengas en l’Almenistrazión publica.

– No se guarenzia o dreito á l’amostranza d’as luengas propias en toz os rans y etapas como materia entegrante d’o curriculo.

——————————-

CHA aconsegueix que europarlamentaris i el Secretariat de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d’Europa, desenvolupin accions en defensa de les llengües d’Aragó. José Luis Soro, President de CHA, mostra la seva satisfacció pels compromisos assolits després de comparèixer a Estrasburg davant l’Intergrup del Parlament Europeu per a les Minories Tradicionals, Comunitats Nacionals i Llengües i mantenir una reunió amb Alexey Kozhemyakov, Cap del Secretariat de la Carta Europea.

 

Els europarlamentaris / es s’han compromès amb CHA a dur a terme dues accions. D’una banda, adreçar per escrit al Govern estatal i el Govern d’Aragó per transmetre la seva preocupació sobre l’actual situació de les llengües minoritàries d’Aragó. D’altra banda, traslladaran el problema a la Comissió Europea per mitjà d’una pregunta parlamentària.

Cucha ta dreita: Miguel Martínez Tomey, Alexey Khozemyakov, José Luis Soro e Stefania Krüger, en a siede d’o Consello d’Europa en Estrasburgo

Per la seva banda, el cap del Secretariat de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, Alexey Kozhemyakov, ha agraït la reunió amb els representants de Chunta Aragonesista (en la qual se li han traslladat els últims esdeveniments, i en concret la dimissió del President i la Vicepresidenta del Consell Superior de les llengües d’Aragó) ja que els proporciona una informació de primera mà que servirà per a l’elaboració del proper informe internacional sobre les llengües minoritàries a Europa. A més, s’ha compromès a seguir aquest tema dins de la tasca que realitzen en la vigilància del compliment de la Carta Europea.

Tot i que hi ha una Llei de Llengües aprovada per les Corts d’Aragó, «ni l’anterior govern del PSOE-PAR ni l’actual del PP-PAR han fet res per reconèixer, fomentar i conservar el català i l’aragonès com a llengües d’Aragó «- explica José Luis Soro, President de CHA.

Des CHA veiem amb molta preocupació el que està passant i més encara els plans per Rudi i Biel per amagar més la realitat trilingüe d’Aragó. «Estan deixant que l’aragonès desaparegui». Per CHA no només estan menyspreant als qui parlen en aragonès o en català, és que a més estan incomplint amb la Llei de Llengües i amb la Carta Europea de les Llengües, assumida pel Govern estatal.

Entre els principals incompliments amb la Llei de Llengües destaquen:

– Retard en la creació de l’òrgan administratiu per a l’aplicació de la Llei.

– Retard en la delimitació de les zones d’ús de les llengües per a l’aplicació de la Llei en funció de les necessitats lingüístiques.

– Incompliment pel que fa a la creació de l’Acadèmia de la Llengua Aragonesa i l’Acadèmia aragonesa del català per establir les normes d’ús que permetin que perpetuïn.

– L’administració no està garantint l’ús de les diferents llengües en l’Administració pública.

– No es garanteix el dret a l’ensenyament de les llengües pròpies en tots els nivells i etapes i com a matèria integrant del currículum.

——————————

CHA logra que europarlamentarios y el Secretariado de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, desarrollen acciones en defensa de las lenguas de Aragón. José Luis Soro, Presidente de CHA, muestra su satisfacción por los compromisos alcanzados tras comparecer en Estrasburgo ante el Intergrupo del Parlamento Europeo para las Minorías Tradicionales, Comunidades Nacionales y Lenguas y mantener una reunión con Alexey Kozhemyakov, Jefe del Secretariado de la Carta Europea.

Los europarlamentarios/as se han comprometido con CHA a llevar a cabo dos acciones. Por una parte, dirigirse por escrito al Gobierno estatal y al Gobierno de Aragón para transmitir su preocupación sobre la actual situación de las lenguas minoritarias de Aragón. Por otra parte, trasladarán el problema a la Comisión Europea por medio de una pregunta parlamentaria.

Por su parte, el Jefe del Secretariado de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, Alexey Kozhemyakov, ha agradecido la reunión con los representantes de Chunta Aragonesista (en la que se le han trasladado los últimos acontecimientos, y en concreto la dimisión del Presidente y la Vicepresidenta del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón) ya que les proporciona una información de primera mano que servirá para la elaboración del próximo informe internacional sobre las lenguas minoritarias en Europa. Además, se ha comprometido a seguir este tema dentro de la labor que realizan en la vigilancia del cumplimiento de la Carta Europea.

A pesar de que existe una Ley de Lenguas aprobada por las Cortes de Aragón, “ni el anterior gobierno del PSOE-PAR ni el actual del PP-PAR han hecho nada por reconocer, fomentar y conservar el catalán y el aragonés como lenguas de Aragón” – explica José Luis Soro, Presidente de CHA.

Desde CHA vemos con mucha preocupación lo que está ocurriendo y más todavía los planes por Rudi y Biel para esconder más si cabe la realidad trilingüe de Aragón. “Están dejando que el aragonés desaparezca”. Para CHA no sólo están despreciando a quienes hablan en aragonés o en catalán, es que además están incumpliendo con la Ley de Lenguas y con la Carta Europea de las Lenguas, asumida por el Gobierno estatal.

Entre los principales incumplimientos con la Ley de Lenguas destacan:

– Retraso en la creación del órgano administrativo para la aplicación de la Ley.

– Retraso en la delimitación de las zonas de uso de las lenguas para la aplicación de la Ley en función de las necesidades lingüísticas.

– Incumplimiento en lo que se refiere a la creación de la Academia de la Lengua Aragonesa y la Academia aragonesa del catalán para establecer las normas de uso que permitan que perpetúen.

– La administración no está garantizando el uso de las distintas lenguas en la Administración pública.

– No se garantiza el derecho a la enseñanza de las lenguas propias en todos los niveles y etapas y como materia integrante del currículo.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s