Francois - Languages Seminar - 20-03-13 005Miguel Martínez Tomey, responsable de CHA en afers europeyos, partezipó en una trobada organizata por o deputato d’o Parlamento Europeyo François Alfonsi, ta ra elaborazión d’un decumento europeyo sobre a protezión d’as luengas.

Miguel Martínez Tomey, responsable de CHA en assumptes europeus, va participar en una trobada organitzada pel diputat del Parlament Europeu François Alfonsi, per a l’elaboració d’un document europeu sobre la protecció de les llengües.

Miguel Martínez Tomey, responsable de CHA en asuntos europeos, participó en un encuentro organizado por el diputado del Parlamento Europeo François Alfonsi, para la elaboración de un documento europeo sobre la protección de las lenguas.

Miguel Martínez Tomey, responsable de CHA en temas europeyos, ha partezipato ista semana en una trobada organizata en a siede d’o Parlamento Europeyo en Bruselas, combidato por o deputato François Alfonsi, ta ra elaborazión d’un decumento europeyo sobre protezión d’as luengas. L’ochetibo d’ista mesa de treballo yera replegar en un decumento cheneral a opinión de representans d’o Consello d’Europa, d’a UNESCO, d’o Rete ta ra promozión d’a dibersidá lingüistica (NPLD) e d’imbitatos espiertos en o tema (entre os que se trobaba o representán de CHA).

Miguel Martínez Tomey metió sobre a mesa “o incumplimiento sistematico e deliberato por parti d’o Gubierno d’Aragón e d’o Gubierno estatal d’a Carta Europeya de protezión d’as luengas minoritarias”. O Gubierno d’Aragón, en concreto, “quiere acabar con as luengas d’Aragón á trabiés d’o incumplimiento sistematico d’a Lei de Luengas e d’una nueba Lei más nozible si cape. Mesmo adota dezisions contrarias á l’autual lei sin asperar a suya zircunduzión, como a combocatoria d’o premio Arnal Cavero-Guillem Nicolau, en a que desaparixe o reconoximiento d’as luengas aragonesa e catalana d’Aragón”.

Tomey denunzió “o caziquismo inteleutual d’o PP-PAR, enzerrinato en a unificazión lingüistica d’o Estato en un alarde d’españolismo á l’estilo d’a pasata ditadura”. Ta o representán CHA “Europa ya ha albertito á o Gubierno d’Aragón e o Gubierno estatal de que son incumplindo a normatiba europeya pero, as dos instituzions nomás escuitan d’Europa o que lis peta”.

D’a reunión mantenita en Bruselas se destacan bellas conclusions basicas. D’un costato, a nezesidá de que a UE destine presupuesto á ra promozión e cudiato d’as luengas minoritarias. De l’atro, a nezesidá de que se metan en marcha línias d’autuazión politica ta refirmar-las. Entre ístas estacan: o suyo uso en l’amostranza, o fomento d’a produzión literaria, audiobisual, decumental…; o fomento d’as luengas drento de l’uso cutiano en os puestos en os que se fablan e á l’ora d’endrezar-se á ras almenistrazions publicas.

——

Miguel Martínez Tomey, responsable de CHA en temes europeus, ha participat aquesta setmana en una trobada organitzada a la seu del Parlament Europeu a Brussel · les, convidat pel diputat François Alfonsi, per a l’elaboració d’un document europeu sobre la protecció de les llengües. L’objectiu d’aquesta taula de treball era recopilar en un document general l’opinió de representants del Consell d’Europa, de la UNESCO, de la Xarxa per a la promoció de la diversitat lingüística (NPLD) i de convidats experts en el tema (entre els quals es trobava el representant de CHA).

Miguel Martínez Tomey va posar sobre la taula «l’incompliment sistemàtic i deliberat per part del Govern d’Aragó i el Govern estatal de la Carta Europea de protecció de les llengües minoritàries». El Govern d’Aragó, en concret, «vol acabar amb les llengües d’Aragó a través de l’incompliment sistemàtic de la Llei de Llengües i d’una nova Llei més feridor encara. Fins i tot adopta decisions contràries a l’actual llei sense esperar a la seva derogació, com la convocatòria del premi Arnal Cavero-Guillem Nicolau, en la qual desapareix el reconeixement de les llengües aragonesa i catalana d’Aragó «.

Tomey va denunciar «el caciquisme intel · lectual del PP-PAR, obsessionat per la unificació lingüística de l’Estat en una ostentació d’espanyolisme a l’estil de la passada dictadura». Per al representant de CHA «Europa ja ha advertit al Govern d’Aragó i Govern estatal que estan incomplint la normativa europea però, ambdues institucions només escolten d’Europa el que volen».

De la reunió mantinguda a Brussel · les es destaquen algunes conclusions bàsiques. D’una banda, la necessitat que la UE destini pressupost a la promoció i cura de les llengües minoritàries. D’altra banda, la necessitat que es posin en marxa línies d’actuació política per recolzar-les. Entre aquestes destaquen: el seu ús en l’ensenyament, el foment de la producció literària, audiovisual, documental …, el foment de les llengües dins de l’ús quotidià en els llocs on es parlen ia l’hora de dirigir-se a les administracions públiques.

——

Miguel Martínez Tomey, responsable de CHA en temas europeos, ha participado esta semana en un encuentro organizado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, invitado por el diputado François Alfonsi, para la elaboración de un documento europeo sobre la protección de las lenguas. El objetivo de esta mesa de trabajo era recopilar en un documento general la opinión de representantes del Consejo de Europa, de la UNESCO, de la Red para la promoción de la diversidad lingüística (NPLD) y de invitados expertos en el tema (entre los que se encontraba el representante de CHA).

Miguel Martínez Tomey puso sobre la mesa “el incumplimiento sistemático y deliberado por parte del Gobierno de Aragón y el Gobierno estatal de la Carta Europea de protección de las lenguas minoritarias”. El Gobierno de Aragón, en concreto, “quiere acabar con las lenguas de Aragón a través del incumplimiento sistemático de la Ley de Lenguas y de una nueva Ley más hiriente si cabe. Incluso adopta decisiones contrarias a la actual ley sin esperar a su derogación, como la convocatoria del premio Arnal Cavero-Guillem Nicolau, en la que desaparece el reconocimiento de las lenguas aragonesa y catalana de Aragón”.

Tomey denunció “el caciquismo intelectual del PP-PAR, obsesionado por la unificación lingüística del Estado en un alarde de españolismo al estilo de la pasada dictadura”. Para el representante de CHA “Europa ya ha advertido al Gobierno de Aragón y Gobierno estatal de que están incumpliendo la normativa europea pero, ambas instituciones solo escuchan de Europa lo que quieren”.

De la reunión mantenida en Bruselas se destacan algunas conclusiones básicas. Por un lado, la necesidad de que la UE destine presupuesto a la promoción y cuidado de las lenguas minoritarias. Por otro lado, la necesidad de que se pongan en marcha líneas de actuación política para apoyarlas. Entre estas destacan: su uso en la enseñanza, el fomento de la producción literaria, audiovisual, documental…; el fomento de las lenguas dentro del uso cotidiano en los lugares en los que se hablan y a la hora de dirigirse a las administraciones públicas.

Un comentario sobre “CHA denunzia en Europa a grieu situazión que confrontan as luengas d’Aragón / CHA denúncia a Europa la greu situació a la qual s’enfronten les llengües a Aragó / CHA denuncia en Europa la grave situación a la que se enfrentan las lenguas en Aragón

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s