Captura de pantalla 2013-09-23 a las 09.08.23Miguel Martínez Tomey, responsable de CHA en temas europeyos, remera que CHA ha partezipato en a elaborazión d’iste material que s’ha empezipiato á espardir con a enchaquia d’o Día Europeyo d’as luengas que se zelebra o prosimo 26 de setiembre.

Miguel Martínez Tomey, responsable de CHA en temes europeus, recorda que CHA ha participat en l’elaboració d’aquest material que s’ha començat a difondre amb motiu del Dia Europeu de les llengües, que se celebra el proper 26 de setembre.

Miguel Martínez Tomey, responsable de CHA en temas europeos, recuerda que CHA ha participado en la elaboración de este material que se ha comenzado a difundir con motivo del Día Europeo de las lenguas, que se celebra el próximo 26 de septiembre.

Soztetulato en aragonés: http://www.youtube.com/watch?v=I-u5TCUd–Q

Subtitulat en català: http://www.youtube.com/watch?v=HvkINOWFdRg

Subtitulado en castellano: http://www.youtube.com/watch?v=l0rTfc7gwZs

 

CHA esfende as luengas propias d’Aragón á trabiés d’a difusión d’un bídio europeyo á fabor d’a pluralidá e a riqueza lingüistica. Ta Miguel Martínez Tomey, responsable d’afers europeyos de CHA, ye importán “que en Europa se conoxca a nezedá e manca de bisión d’o Gubierno d’Aragón PP-PAR” e remera que “a Lei de Luengas aprebata suposa apedecar a riqueza lingüistica aragonesa” e demanda que “cambeen d’autitú e reutifiquen”.

CHA ha empentato bellas iniziatibas, á libel europeyo u estatal, como un retorno d’inconstituzionalidá, preguntas á ra Comisión Europeya u l’aprebazión d’a Declarazión de L’Aínsa. Antimás, s’han mantenitas reunions en Bruselas ta denunziar a biolazión d’a Carta Europeya d’as Luengas Rechionals e Minoritarias, cuala fuerza legal tiene o mesmo ran que o bloque d’inconstituzionalidá e que ye de plena aplicazión en Aragón, li cuaque u no á o PP-PAR”.

O bídio ye un treballo d’a fundazión CMC (Centre Maurits Coppieters, binculata á o partito europeyo Alianza Libre Europeya) e ye espardindo-se por os retes sozials á trabiés d’os miembros de CMC. En o causo d’Aragón por as canals de CHA e Chobentú Aragonesista.

Logo CMC

CHA defensa les llengües pròpies d’Aragó a través de la difusió d’un vídeo europeu a favor de la pluralitat i la riquesa lingüística. Per Miguel Martínez Tomey, responsable d’assumptes europeus de CHA, és important “que a Europa es conegui la neciesa i la falta de visió del Govern d’Aragó PP-PAR” i recorda que “la Llei de Llengües aprovada suposa enterrar la riquesa lingüística aragonesa “i demana que” canviïn d’actitud i rectifiquin “.

CHA ha impulsat diverses iniciatives, a nivell europeu i estatal, com un recurs d’inconstitucionalitat, preguntes a la Comissió Europea o l’aprovació de la Declaració de l’Ainsa. A més, s’han mantingut reunions a Brussel · les per denunciar la violació de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, la força legal té el mateix rang que el bloc de constitucionalitat i que és de plena aplicació a Aragó, li agradi o no al PP -PAR “.

El vídeo és un treball de la fundació CMC (Centre Maurits Coppieters, vinculada al partit europeu Aliança Lliure Europea) i s’està difonent per les xarxes socials a través dels membres de CMC. En el cas d’Aragó, pels canals de CHA i Chobentú Aragonesista.

1173875_10151575728526426_977447713_a

CHA defiende las lenguas propias de Aragón a través de la difusión de un vídeo europeo a favor de la pluralidad y la riqueza lingüística. Para Miguel Martínez Tomey, responsable de asuntos europeos de CHA, es importante “que en Europa se conozca la necedad y la falta de visión del Gobierno de Aragón PP-PAR” y recuerda que “la Ley de Lenguas aprobada supone enterrar la riqueza lingüística aragonesa” y pide que “cambien de actitud y rectifiquen”.

CHA ha impulsado varias iniciativas, a nivel europeo y estatal, como un recurso de inconstitucionalidad, preguntas a la Comisión Europea o la aprobación de la Declaración de L’Ainsa. Además, se han mantenido reuniones en Bruselas para denunciar la violación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, cuya fuerza legal tiene el mismo rango que el bloque de constitucionalidad y que es de plena aplicación en Aragón, le guste o no al PP-PAR”.

El vídeo es un trabajo de la fundación CMC (Centre Maurits Coppieters, vinculada al partido europeo Alianza Libre Europea) y se está difundiendo por las redes sociales a través de los miembros de CMC. En el caso de Aragón, por los canales de CHA y Chobentú Aragonesista.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s