Miguel Martínez Tomey

angela-labordetaDiziba Jordi Pujol que Cataluña teneba tres capitals: Barzelona, Madrí e Bruselas. Se referiba á os zentros de poder en os que s’adotaban as leis que rechiban a vida d’os suyos conziudadanos. Ista afirmazión, plateramén, ye igualmén balera ta cualque atra comunidá e, si con ixo queremos estacar a importanzia de tomar parti direuta en a bida politica en os rans estatal y europeyo, yo m’atrebo á afirmar que mesmo encara más si se ye tan chiquet (poblazionalmén á o menos) como ye o nuestro Aragón.

Enzeta agora a VIII lechislatura d’o Parlamento Europeyo con cuatre representans aragoneses. Sí, digo bien: cuatre. Á ras ya conoxitas eurodeputatas aragonesas d’o PP e d’o PSOE e á ra nueba incorporazión d’uno nuebo d’a man de Podemos, se suma -como en lechislaturas anteriors- un deputato que, aun no seyendo d’Aragón, autuará tamién como tal d’a man de Chunta Aragonesista. Se trata d’una formula que dende 2008 biene funzionando en todas as coalizions en as que partezipa CHA e que guarenzia que os problemas e angluzias d’Aragón, ixos que tamién escaseyan tanto en l’achenda d’o Congreso d’os Deputatos cuan no bi ha un representán de Chunta allí, faigan parti d’as ocupazions e procupazions d’as istituzions d’a UE. Dende ixa añada e baxo ixa formula, s’han reyalizatas iniziatibas sobre cuasi una zentena d’afers espezificamén aragoneses, muitismos más que os planteyatos por as nuestras representans aragonesas en ixe periodo. Zierto ye que Ángela Labordeta no será a presona que los portiará á execuzion ista lechislatura, sino o balenziano Jordi Sebastià e ro ecolochista basco-franzés Florent Marcellesi. E, manimenos, ni Labordeta será ausén ni Sebastià e Marcellesi treballarán menos por os intreses aragoneses (¡tot lo contrario!) que os atros.

O nuestro cuatreno deputato aragonés (e aragonesista, baiga tamién por debán), antimás d’en os afers chenerals de cualsiquier politica europeya, treballará como miembro tetular d’as Comisions de Dreitos d’a Muller e Igualdá de Chenero y en a d’Agricultura, e de portiambezes en a de Desarrollo. Cuasi sin tener abelitato un espazio de treballo, Sebastià, Marcellesi e un serbidor (que, como en as lechislaturas pasatas m’encargo d’asegurar a operatibidá de “l’achenda aragonesa” d’o Parlamento Europeyo) ya nos emos reunitos con os interpresarios de Teruel ta empezipiar á treballar en o futuro reparo d’a politica de codesión territorial que reconoxca y engalze d’una bez por todas os problemas d’as nuestras redoladas más abiellatas y espoblatas. Tamién emos rechistrato, á istanzias de labordeta, a nuestra primera pregunta d’a lechislatura por o trato secsista e bexatorio d’o que son oxeto as chugadoras de balonmán-placha á cuenta d’a suya bestimenta. Luego autuaremos en relazión con as saladas de Chiprana, un ecosistema seriamén nozito por os bertitos d’augua dulze. Y en o más inmeyato, en a eslizión d’un Presidén d’a Comisión Europeya que autúe con a independenzia e a bocazión de serbizio á ra ziudadanía (e no solo que á ra más poderosa y enfluyén) á ra que se suposa que ye artato d’alcuerdo con os trataus estatuezeders d’a Unión Europeya. Profes, consideramos que ixa persona no ye Jean-Claude Juncker, por o que nos oposaremos á ra suya desinazión.

Pero bi ha muitas más custions que nos asperan ta istas zinco añadas; las tenemos en o nuestro programa eleutoral, que ye a nuestra fuella de rota e o nuestro compromís con mils de botans aragoneses que depositoron a suya confitanza en a coalizión Primabera Europeya o pasato 25 de mayo: o desafío d’o trescol d’o Ebro (¡esmachinemos qué puede pasar con Cañete como Comisario Europeyo!), a destruzión de lugars, paisaches y espazios protechitos con pantanos como ros de Biscarrués u Aiguaviva, l’orchegamiento de l’agricultura e ganadería familiar, as simias promesas fren á os problemas d’as nuestras comunicazions traspirinencas… e, profes, a urchén nezesidá de salir d’a crisis mantornando como un peduco á ista Europa d’o capitalismo furo, egoísta y eszerebrato que alimenta a insolidaridá e o faxismo.

En ixa faina será atrás zinco añadas Chunta Aragonesista, en ixe parlamento que tamién ye d’Aragón: partezipemos e faigamos cambear as cosas. Faigamos a Europa d’as presonas.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s